การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

อาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงาน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 09.00 - 12.00 น.

ปิดระบบเพื่อสรุปรายงานการประชุม